Liên hệ/Đêm

Diện tích: 30m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 25m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 20m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 28m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 22m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 22m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 28m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 30m2

- 20%
640,000VNĐ/Đêm

Diện tích: 30m2

- 33%
800,000VNĐ/Đêm

Diện tích: 40m2

- 33%
800,000VNĐ/Đêm

Diện tích: 28m2

- 33%
1,000,000VNĐ/Đêm

Diện tích: 40m2