Liên hệ/Đêm

Diện tích: 30m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 25m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 20m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 28m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 22m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 22m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 28m2

Liên hệ/Đêm

Diện tích: 30m2

- 20%
Giá gốc là: 800,000VNĐ.Giá hiện tại là: 640,000VNĐ./Đêm

Diện tích: 30m2

- 33%
Giá gốc là: 1,200,000VNĐ.Giá hiện tại là: 800,000VNĐ./Đêm

Diện tích: 40m2

- 33%
Giá gốc là: 1,200,000VNĐ.Giá hiện tại là: 800,000VNĐ./Đêm

Diện tích: 28m2

- 33%
Giá gốc là: 1,500,000VNĐ.Giá hiện tại là: 1,000,000VNĐ./Đêm

Diện tích: 40m2